มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 2

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
มาตรการป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ   2 ก.ค. 64 17
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   1 มิ.ย. 64 11
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม   1 มิ.ย. 64 10
มาตรการป้องกันการรับสินบน   1 มิ.ย. 64 10
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   1 มิ.ย. 64 12
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน   1 มิ.ย. 64 11
มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ อบต.ห้วยแก้ง   1 มิ.ย. 64 14
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   8 ม.ค. 63 31