ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 3

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก ฯ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 ต.ค. 64 6
การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) 30 ก.ย. 64 4
ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภา ฯ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 27 ก.ย. 64 16
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ ( ITA ) พ.ศ. 2564 8 ก.ย. 64 15
ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ 11 ส.ค. 64 22
เรื่อง วินัยและการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 30 ก.ค. 64 17
แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ( ฉบับที่ 27 ) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 27 ก.ค. 64 16
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( โควิด -19 ) เพิ่มเติม ( ฉบับที่ 34 ) 27 ก.ค. 64 26
คู่มือ " รู้ง่าย เข้าใจ กฎหมายอาคาร " 23 ก.ค. 64 22
ประกาศจังหวัดยโสธรเรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เพิมเติม (ฉบับที่ 35) 20 ก.ค. 64 37
บทความเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ครั้งที่ 2 15 ก.ค. 64 11
เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2 ก.ค. 64 20
บทความเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 24 มิ.ย. 64 18
กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 2 14 มิ.ย. 64 26
กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 1 10 มิ.ย. 64 24
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) 18 พ.ค. 64 27
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 3 พ.ค. 64 82
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน 20 เม.ย. 64 91
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้เสีย 8 เม.ย. 64 57
ให้คะแนนความพึงพอใจ 5 เม.ย. 64 66
มติ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 19 ส.ค. 63 92
จดหมายข่าว ภาษีป้ายอัตราใหม่ 3 ก.พ. 63 4