ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
คู่มือ " รู้ง่าย เข้าใจ กฎหมายอาคาร " 23 ก.ค. 64 2
ประกาศจังหวัดยโสธรเรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เพิมเติม (ฉบับที่ 35) 20 ก.ค. 64 2
บทความเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ครั้งที่ 2 15 ก.ค. 64 1
เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2 ก.ค. 64 6
บทความเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 24 มิ.ย. 64 8
กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 2 14 มิ.ย. 64 9
กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 1 10 มิ.ย. 64 9
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) 18 พ.ค. 64 14
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 3 พ.ค. 64 30
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน 20 เม.ย. 64 30
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้เสีย 8 เม.ย. 64 29
ให้คะแนนความพึงพอใจ 5 เม.ย. 64 49
มติ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 19 ส.ค. 63 27