สำนักปลัด


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นางยุพาลักษณ์ แก้วสงค์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางมนันยา ผลจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาววิชชุลดา ทวิตชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


พ.จ.ต.ปัญญา ซองทอง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวกาญจนา คำมูล
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวศุภรดา มุละสีวะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายชัยนาท อรชร
พนักงานขับรถยนต์(ส่วนกลาง)


นายวิสิทธิ์ อินทนาม
พนักงานขับรถยนต์(กู้ชีพ)


นายประสิทธิ์ คำแสง
พนักงานขับรถยนต์(รถน้ำอเนกประสงค์)


นายบุญเริ่ม ศรีละโคตร
คนงานทั่วไป


นายปิติ พันธ์เพ็ชร
นักการภารโรง


นางปรวี มุละสีวะ
แม่บ้าน