กองการศึกษาฯ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ


นายราวี เม้าคำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางพูนมี เวฬุวนารักษ์
พนักงานจ้างภารกิจ(ผู้ดูแลเด็ก)


นางสาวิตรี ผูกจิตต์
พนักงานจ้างภารกิจ(ผู้ดูแลเด็ก)


นางสาวลำพู สร้างโสก
คนงานทั่วไป


นางสาวมุฑิตา ซองทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ