กองสวัสดิการสังคม


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม


นางยุพาลักษณ์ แก้วสงค์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม


นางสาวประภัสสร ไชยรัตน์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางจิราพัชร์ วงษ์คำน้อย
คนงานทั่วไป