แผนการอัตรากำลัง


ออนไลน์ : 5

แผนการอัตรากำลัง วันที่ โหลด
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566   12 ต.ค. 64 9
การกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของ อบต.   20 เม.ย. 64 40
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ฉบับปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการฯ   20 เม.ย. 64 33
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบต.ห้วยแก้ง ประเภทสามัญ   20 เม.ย. 64 34
การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 ฉบับสมบูรณ์   21 พ.ย. 63 31
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2564-2566   5 ต.ค. 63 33
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-นักพัฒนาชุมขน   24 ก.ย. 63 72
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-นิติกร   24 ก.ย. 63 440
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-นักวิเคราะห์ฯ   24 ก.ย. 63 33
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-นักป้องกันฯ   24 ก.ย. 63 36
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-นวก.พัสดุ   24 ก.ย. 63 2564
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-นวก.การเงิน   24 ก.ย. 63 503
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-นวก.สุขาภิบาล   24 ก.ย. 63 105
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-จพง.จัดเก็บฯ   24 ก.ย. 63 38
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-รองปลัด   24 ก.ย. 63 1456
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-หัวหน้าสำนักปลัด   24 ก.ย. 63 65
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ผอ.กองคลัง   24 ก.ย. 63 934
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ผอ.กองช่าง   24 ก.ย. 63 36
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ผอ.ศึกษา   24 ก.ย. 63 28
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-นักทรัพฯ   24 ก.ย. 63 43