หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นางสิริกร ภาคแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 094-2834815


นางสาววิภาพร ยุทธรรม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางยุพาลักษณ์ แก้วสงค์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางวาเสษฐี เกตุแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายราวี เม้าคำ
ผู้อำนวยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายราวี เม้าคำ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการรองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม


นางยุพาลักษณ์ แก้วสงค์
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม


นายอภิเชษฐ์ เนตรสง่า
ผู้อำนวยการกองช่าง