กองช่าง


ออนไลน์ : 65

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายอภิเชษฐ์ เนตรสง่า
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายศุภกร ครุฑกาศ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายชาภัท ศรีจันทร์
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ


นายปรมินทร์ โสมณะวัตร์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


นางสาวชุติกาญจน์ ภูผามานัง
พนักงานจ้างเหมาบริการ