องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 12

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 7485 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลรูปพระบรมฉายาลักษณ์ สำหรับซุ้มเฉลิมพระเกียรติด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต.ห้วยแก้ง และนักเรียนชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลห้วยแก้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2566
ซื้อดินลูกรัง เพื่อซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบลห้วยแก้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2566
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 16 พ.ย. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต.ห้วยแก้ง และนักเรียนชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลห้วยแก้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ต.ค. 2566
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต.ห้วยแก้ง และนักเรียนชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลห้วยแก้ง 31 ต.ค. 2566
ซื้อห่วงยางว่ายน้ำแบบเป่าลมสำหรับเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ต.ค. 2566
ซื้อชุดว่ายน้ำเด็ก ตามบันทึกข้อความที่ ยส 78404.1/15 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2566 เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อชุดว่ายน้ำเด็ก โครงการป้องกันเด็กจมน้ำของเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ต.ค. 2566
ซื้อสระว่ายน้ำสำเร็จรูป 16 ฟุุต พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ต.ค. 2566
จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กยากไร้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ต.ค. 2566
จ้างเหมาบุคคลจดมาตรน้ำและดูแลระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยแก้ง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลทำความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ต.ค. 2566
จ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ต.ค. 2566
จ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ 2030 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาบ้านบะนางเจิม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 2566
จ้างประเมินความพึงพอใจตามโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 2566
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ สำหรับโครงการพัฒนาความรู้และศึกษาดูงานการมีส่วนร่วมการจัดเก็บขยะมูลฝอยครัวเรือนและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2566
จ้างเหมาแบ็คโฮขุดร่องเปิดทางน้ำ บ้านห้วยแก้ง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.86 - 002 บ้านห้วยแก้ง หมู่ที่ 13 - ถนนลาดยาง - กุดชุมหนองหมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ส.ค. 2566
จ้างเหมาย้ายเสาไฟฟ้าแรงต่ำภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ส.ค. 2566
จ้างต่อเติมอาคารกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.86 - 002 บ้านห้วยแก้ง หมู่ที่ 13 - ถนนลาดยาง - กุดชุมหนองหมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.86 - 002 บ้านห้วยแก้ง หมู่ที่ 13 - ถนนลาดยาง - กุดชุมหนองหมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.86 - 002 บ้านห้วยแก้ง หมู่ที่ 13 - ถนนลาดยาง - กุดชุมหนองหมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.86 - 002 บ้านห้วยแก้ง หมู่ที่ 13 - ถนนลาดยาง - กุดชุมหนองหมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ 2030 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมคอสะพาน บ้านบะนางเจิม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2566
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อจัดทำน้ำประปาพร้อมท่อส่งน้ำและซับเมิส บ้านบะนางเจิม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับสถานศึกษาของหน่วยงาน สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยแก้ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.86 - 002 บ้านห้วยแก้ง หมู่ที่ 13 - ถนนลาดยาง - กุดชุมหนองหมี ตำบลห้วยแก้ง กว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 7 มิ.ย. 2566
จ้างปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง บ้านห้วยแก้ง หมู่ที่ 13 (เส้นคุ้มคำสะอาด-วัดคำต่องล่องต่อเขตตำบลหนองหมี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม.ย. 2566
จ้างปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง บ้านคำก้าว หมู่ที่ 4 (เส้นหลังสระ อพป.-ถนนลาดยางคำก้าว-โสกน้ำขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เม.ย. 2566
จ้างเหมาวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เม.ย. 2566