องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 13

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   28 ส.ค. 2566 43
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   16 ม.ค. 2566 42
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2565   3 พ.ย. 2565 49
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   1 ต.ค. 2564 91
มาตรการป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ   2 ก.ค. 2564 126
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   1 มิ.ย. 2564 116
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม   1 มิ.ย. 2564 101
มาตรการป้องกันการรับสินบน   1 มิ.ย. 2564 108
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   1 มิ.ย. 2564 105
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน   1 มิ.ย. 2564 98
มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ อบต.ห้วยแก้ง   1 มิ.ย. 2564 110
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   8 ม.ค. 2563 153