องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559   25 ต.ค. 2566 187
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ว่าด้วยงบประมาณ อปท. พ.ศ. 2563 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   25 ต.ค. 2566 749
คู่มือปฏิบัติงานการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์   12 ก.ค. 2566 121
คุ่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 (สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)   24 มิ.ย. 2566 58
คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   14 มี.ค. 2566 67
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   14 มี.ค. 2566 64
คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   14 มี.ค. 2566 68
คู่มือแนววทางการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์   14 มี.ค. 2566 57
คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   21 ธ.ค. 2565 175
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ   10 พ.ย. 2565 99
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   10 พ.ย. 2565 83
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   10 ต.ค. 2562 131
คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก   1 ต.ค. 2562 223