องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 16

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559   25 ต.ค. 2566 39
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ว่าด้วยงบประมาณ อปท. พ.ศ. 2563 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   25 ต.ค. 2566 53
คู่มือปฏิบัติงานการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์   12 ก.ค. 2566 53
คุ่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 (สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)   24 มิ.ย. 2566 33
คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   14 มี.ค. 2566 50
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   14 มี.ค. 2566 42
คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   14 มี.ค. 2566 39
คู่มือแนววทางการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์   14 มี.ค. 2566 35
คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   21 ธ.ค. 2565 70
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ   10 พ.ย. 2565 73
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   10 พ.ย. 2565 63
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   10 ต.ค. 2562 103
คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก   1 ต.ค. 2562 180