องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

แบบฟอร์มคำร้อง


ออนไลน์ : 10

แบบฟอร์มคำร้อง วันที่ โหลด
ใบเบิกเงินเกี่ยวกับสวัสดิการศึกษาบุตรของ อปท.   29 มิ.ย. 2564 143
แบบคำร้องขอโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่น   24 มิ.ย. 2564 174
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ   23 พ.ย. 2563 171
แบบฟอร์มแจ้งไฟฟ้าชำรุด   23 พ.ย. 2563 300
แบบฟอร์มร้องเรียน - ร้องทุกข์   23 พ.ย. 2563 1098
แบบฟอร์มคำร้องขอใช้กำลัง อปพร.   23 พ.ย. 2563 223
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง   27 พ.ค. 2563 46