องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

แผนการอัตรากำลัง


ออนไลน์ : 8

แผนการอัตรากำลัง วันที่ โหลด
แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 (ปรับปรุงครั้งที่2)   5 เม.ย. 2567 64
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 -2569) ปรับปรุงครั้งที่ 1   16 พ.ย. 2566 86
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2567-2569   11 ก.ย. 2566 107
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 (ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2566)   24 พ.ค. 2566 66
ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2564 - 2566 (ครั้งที่ 5)   6 ธ.ค. 2565 76
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 4   11 ก.ค. 2565 167
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารที่ว่าง   21 มิ.ย. 2565 115
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566   12 ต.ค. 2564 251
การกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของ อบต.   20 เม.ย. 2564 185
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ฉบับปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการฯ   20 เม.ย. 2564 185
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบต.ห้วยแก้ง ประเภทสามัญ   20 เม.ย. 2564 187
การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 ฉบับสมบูรณ์   21 พ.ย. 2563 209
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2564-2566   5 ต.ค. 2563 177
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-นักพัฒนาชุมขน   24 ก.ย. 2563 6083
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-นิติกร   24 ก.ย. 2563 5993
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-นักวิเคราะห์ฯ   24 ก.ย. 2563 162
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-นักป้องกันฯ   24 ก.ย. 2563 767
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-นวก.พัสดุ   24 ก.ย. 2563 10687
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-นวก.การเงิน   24 ก.ย. 2563 9977
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-นวก.สุขาภิบาล   24 ก.ย. 2563 3179
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-จพง.จัดเก็บฯ   24 ก.ย. 2563 772
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-รองปลัด   24 ก.ย. 2563 7597
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-หัวหน้าสำนักปลัด   24 ก.ย. 2563 189
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ผอ.กองคลัง   24 ก.ย. 2563 8515
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ผอ.กองช่าง   24 ก.ย. 2563 241
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ผอ.ศึกษา   24 ก.ย. 2563 156
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-นักทรัพฯ   24 ก.ย. 2563 274