องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

แผนการอัตรากำลัง


ออนไลน์ : 12

แผนการอัตรากำลัง วันที่ โหลด
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 -2569) ปรับปรุงครั้งที่ 1   16 พ.ย. 2566 26
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2567-2569   11 ก.ย. 2566 49
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 (ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2566)   24 พ.ค. 2566 42
ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2564 - 2566 (ครั้งที่ 5)   6 ธ.ค. 2565 50
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 4   11 ก.ค. 2565 129
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารที่ว่าง   21 มิ.ย. 2565 90
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566   12 ต.ค. 2564 176
การกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของ อบต.   20 เม.ย. 2564 154
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ฉบับปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการฯ   20 เม.ย. 2564 160
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบต.ห้วยแก้ง ประเภทสามัญ   20 เม.ย. 2564 157
การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 ฉบับสมบูรณ์   21 พ.ย. 2563 178
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2564-2566   5 ต.ค. 2563 154
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-นักพัฒนาชุมขน   24 ก.ย. 2563 4823
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-นิติกร   24 ก.ย. 2563 5178
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-นักวิเคราะห์ฯ   24 ก.ย. 2563 137
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-นักป้องกันฯ   24 ก.ย. 2563 231
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-นวก.พัสดุ   24 ก.ย. 2563 9493
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-นวก.การเงิน   24 ก.ย. 2563 8241
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-นวก.สุขาภิบาล   24 ก.ย. 2563 2400
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-จพง.จัดเก็บฯ   24 ก.ย. 2563 282
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-รองปลัด   24 ก.ย. 2563 6740
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-หัวหน้าสำนักปลัด   24 ก.ย. 2563 162
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ผอ.กองคลัง   24 ก.ย. 2563 7614
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ผอ.กองช่าง   24 ก.ย. 2563 163
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ผอ.ศึกษา   24 ก.ย. 2563 133
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-นักทรัพฯ   24 ก.ย. 2563 167