องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน (กิจกรรมปลูกป่าสาธิตธนาคารอาหารชุมชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค. 2567) 10 ก.ค. 2567 6
กำหนดเวลาปิดบัญชีรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 1 เม.ย. 2567 122
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 1 เม.ย. 2567 226
การขายทอดตลาด(ประมูลด้วยวาจา)พัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 6 มี.ค. 2567 185
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 23 ก.พ. 2567 446
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 15 ก.พ. 2567 306
รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น 1 ก.พ. 2567 961
โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ถังขยะเปียกพัฒนา IQ เด็กเล็ก เพื่อมุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตชาวยโสธร 18 ม.ค. 2567 397
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย 15 ม.ค. 2567 317
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 1 ธ.ค. 2566 273
แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 1 ธ.ค. 2566 244
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล 20 ต.ค. 2566 320
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ฯ 11 ต.ค. 2566 260
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 9 ต.ค. 2566 207
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ฯ เดือน กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 4 ต.ค. 2566 210
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .... 15 ก.ย. 2566 223
แบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 15 ก.ย. 2566 536
รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 6 ก.ย. 2566 189
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ฯ เดือน สิงหาคม 2566 4 ก.ย. 2566 151
รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำเดือน กรกฏาคม 2566 8 ส.ค. 2566 149
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ฯ เดือน กรกฎาคม 2566 7 ส.ค. 2566 169
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชน ฯ 26 ก.ค. 2566 174
ประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน ปี พ.ศ. 2566 24 ก.ค. 2566 157
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 5 ก.ค. 2566 188
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566 13 มิ.ย. 2566 350
รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 8 มิ.ย. 2566 159
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง เดือน พฤษภาคม 2566 7 มิ.ย. 2566 170
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 23 พ.ค. 2566 129
ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะหรือการทดสอบ เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ปี 2566 23 พ.ค. 2566 130
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 22 พ.ค. 2566 144