องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 3

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   30 พ.ย. 2566 43
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี พ.ศ.2566   14 พ.ย. 2566 119
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2566   19 ต.ค. 2566 104
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   19 ต.ค. 2566 57
เรื่องรายรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   6 ต.ค. 2566 63
รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   10 เม.ย. 2566 55
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2566   10 เม.ย. 2566 160
รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจาก สตง.ประจำปี 2565   20 ก.พ. 2566 57
รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   5 ม.ค. 2566 56
รายงานแสดงฐานะการเงินและอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2565   20 ธ.ค. 2565 61
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2565   1 พ.ย. 2565 158
รายงานรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   28 ต.ค. 2565 68
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   18 ต.ค. 2565 53
รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   10 ต.ค. 2565 50
รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   11 ก.ค. 2565 54
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม   19 เม.ย. 2565 115
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   19 เม.ย. 2565 122
การตรวจสอบรายงานการเงิน   9 มี.ค. 2565 35
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี พ.ศ.2564   28 ธ.ค. 2564 145
รายงานเผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   7 ต.ค. 2564 109
งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2563   4 พ.ย. 2563 177
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563   30 ต.ค. 2563 162
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563   30 ต.ค. 2563 167
รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563   3 เม.ย. 2563 160
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2   2 เม.ย. 2563 180
รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563   3 ม.ค. 2563 180
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1   2 ม.ค. 2563 165
งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2562   30 ต.ค. 2562 159
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2562   3 ต.ค. 2562 168