องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง


วิสัยทัศน์

"คุณภาพชีวิตที่ดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า รักษาสิ่งแวดล้อม งามพร้อมวัฒนธรรม"

พันธกิจ

 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
 2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ ให้พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มีมาตรฐานบนพื้นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เกษตรปลอดภัยและมีรายได้ของสินค้าเกษตรและจากสินค้าเกษตรแปรรูปลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และขยายโอกาสให้แก่ประชาชนและชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 3. พัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และส่งเสริม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกตระหนักและให้ความสำคัญต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
 4. ส่งเสริมและพัฒนา สังคม เด็ก เยาวชน สตรีและครอบครัว มีสวัสดิการที่ดี และมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น
 5. เพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบล มีระบบบริหารจัดการที่ดีขึ้น ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นมากขึ้น มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ดี
 6. ป้องกันภัยโรคติดต่อ ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปราศจากโรคภัย
 7. การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน


เป้าประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานรองรับการขยายตัวของชุมชน

 2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในครัวเรือนและกลุ่มอาชีพและกลุ่มอาชีพ เกษตรกรผลิตพืชผักปลอดภัยสารพิษ และแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร เพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน

 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นธำรงไว้ซึ่ง สถาบันสำคัญของชาติ

 4. สังคม เด็ก เยาวชน สตรีและครอบครัวเข้มแข็ง ได้รับสวัสดิการทั่วถึง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น

 5. อบต.มีหลักการบริหารจัดการที่ดีในการบริหารงาน ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของ อบต. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 6. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า

 7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และพัฒนา

วันที่ : 14 มิถุนายน 2562   View : 902