องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

กองคลัง


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางวาเสษฐี เกตุแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 0899482981


นางสาวสาวิพักตร์ กีพิมาย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวรุ่งมณี สามารถ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางสาวชนัญชิดา เคนคำภา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางสาวนภาวรรณ พงษ์สนิท
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวอัญชลี สีเข็ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายวิวัฒน์ สำราญเย็น
คนงานทั่วไป