องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

ประวัติความเป็นมา


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

      องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ได้ยกฐานะจากสภาตำบล เป็น องค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อปี พ.ศ. 2540 (โดยอาศัยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537) ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ลำดับที่ 2049 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2539 และ 2540 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์
วันที่ : 21 มีนาคม 2564   View : 915