องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 13

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566   28 ก.ย. 2566 60
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566   29 พ.ค. 2566 40
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2/2566   29 พ.ค. 2566 37
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   22 ธ.ค. 2565 53
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1/2566   20 ธ.ค. 2565 76
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)   31 พ.ค. 2565 123
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 -2565 )   8 เม.ย. 2565 115
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   8 เม.ย. 2565 114