องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายคำผาย แสนจันทร์
ประธานสภา อบต.ห้วยแก้ง


นายสมเกียรติ โสมาบุตร
รองประธานสภา อบต.ห้วยแก้ง


นายคำเกิด กาลจักร
เลขานุการสภา อบต.ห้วยแก้ง


นายศรราม วงศรีแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่3


นางสีสุดา สัวขุนทด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4


นายคำเสน อินทนาม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5


นายคุณาวรรษ จันทะภา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6


นางสาวพัชรียา ราชมาลา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7


นายเทวี ชายทวีป
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9


นายสมปอง อำยังพเนา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10


นายบุญเพ็ง ชื่นตา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11


นายอำนวย ซองทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12


นางสายพิณ กาละจักร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13


นายณรงค์ฤทธิ์ มุละสิวะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14