องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

กองสวัสดิการสังคม


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม


นางสาวประภัสสร ไชยรัตน์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
เบอร์โทร : 0639391562


นางสาวประภัสสร ไชยรัตน์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางจิราพัชร์ วงษ์คำน้อย
คนงานทั่วไป