องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นางสิริกร ภาคแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 094-2834815


นางสาววิภาพร ยุทธรรม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0849388929


นายภูมินทร์ กล้าหาญ
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 0887722841


นางวาเสษฐี เกตุแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 0899482981


นายราวี เม้าคำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 0933892555


ว่าที่ ร.ท.มิตรชานน สีเข็ม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร : 0617935594


นางสาวประภัสสร ไชยรัตน์
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
เบอร์โทร : 0639391562


นายอภิเชษฐ์ เนตรสง่า
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 0818777816