องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 4

กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว

กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ในวันที่ 4 เมษายน 2567 ณ วัด บ้านห้วยแก้งหมู่ 13... วันที่ 4 เม.ย. 2567 (ดูู 21)

ประชุมคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 1/2567

คณะอนุกรรมการ LTC กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยแก้ง ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแผนงานตาม Care Plan ที่ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลห้วยแก้ง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 -12.00 น ... วันที่ 21 มี.ค. 2567 (ดูู 19)

ลงทะเบียนรับวัคซีนสุนัขและแมวเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนที่มีสุนัขและแมว ลงทะเบียนรับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบ ประมาณ 2567 ... วันที่ 4 มี.ค. 2567 (ดูู 46)

การขับเคลื่อน RE - X - RAY ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

การขับเคลื่อน RE - X - RAY ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน รณรงค์การจัดการ ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือนในหมู่บ้าน ทำให้การจัดการขยะมีความสำเร็จครบคลุมทั้ง 14 หมู่บ้าน ในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง . การคัดแยกขยะ เป็นความร่วมมือและมีความรับผิดชอบร่วมกัน โดยนำขยะเปียกในครัวเรือ..... วันที่ 14 ก.พ. 2567 (ดูู 222)

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

https://www.facebook.com/OBTHKhealth/ คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ร่วมประชุมครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 -12.00 น เพื่อพิจารณาเสนอแผนงาน/โครงการที่หน่วยงาน องค์กร กลุ่ม ได้เสนอขอรับการสนับสนุนง..... วันที่ 22 ธ.ค. 2566 (ดูู 299)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ปีงบประมาณ 2567

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 สถานที่ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง . ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วม จำนวน 60 ท่านรับฟังการบรรยาย วิทยากรจาก “กลุ่มร่วมใจ โรงพยาบาลกุดชุม” ร่วมกิจกรรม “การแลกน้ำ” ที่เป็นการที่จำลองการมีเพศสัมพ..... วันที่ 23 พ.ย. 2566 (ดูู 122)

โรงเรียน ชราบาล ตำบลห้วยแก้ง

นักเรียนปิดเทอมแล้วนะคะ "ชราบาล ตำบลห้วยแก้ง" แล้วพบกันใหม่ในปี 2567 เร็วๆ นี้ #กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยแก้งอำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธร #กิจกรรมมอบเกียรติบัตรสำเร็จการศึกษา #งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยแก้ง สื่อภาพกิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลห้วยแก้ง https://..... วันที่ 27 ต.ค. 2566 (ดูู 73)

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ2567

คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ร่วมประชุมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ2567 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 -12.00 น เพื่อพิจารณาความเห็นชอบ แผนเงิน และแผนงานด้านสุขภาพ และโครงการ #องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง #กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้..... วันที่ 26 ต.ค. 2566 (ดูู 90)

การจัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง ฯ เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ ฯ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ....

   เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง  คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่างและสำนักปลัด จัดเวทีประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในระดับตัวแทนของกลุ่มบุคค..... วันที่ 4 ต.ค. 2566 (ดูู 155)

โครงการเดินสำรวจขอออกโฉนดที่ดิน รอบที่ 2

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ท่านนายกจักรกฤษ ศรีวะรมย์ เป็นประธานมอบโฉนดที่ดิน ตามโครงการเดินสำรวจขอออกโฉนดที่ดิน รอบที่ 2 จำนวน 50 แปลง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง... วันที่ 11 ก.ย. 2566 (ดูู 191)

โครงการพัฒนาความรู้และศึกษาดูงานการมีส่วนร่วมการจัดเก็บขยะมูลฝอยครัวเรือนและชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการพัฒนาความรู้และศึกษาดูงานการมีส่วนร่วมการจัดเก็บขยะมูลฝอยครัวเรือนและชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร วันที่ 4 - 5 กันยายน 2566 . กิจกรรมอบรม วันที่ 4 กันยายน 2566 วิทยากรจาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร (..... วันที่ 4 ก.ย. 2566 (ดูู 191)

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่กลุ่มเป้าหมายภายในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร... วันที่ 23 ส.ค. 2566 (ดูู 226)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2566วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร วัตถุประสงค์ 1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในโรคเอดส์ 2 เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ 3 ..... วันที่ 23 ส.ค. 2566 (ดูู 104)

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพป้องกันปัญหาโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพป้องกันปัญหาโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 สถานที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง วัตถุประสงค์ 1. เพื่อลดจำนวนและอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในกลุ่มวัยเรียนและประชากรทุกกลุ่มอายุ 2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเ..... วันที่ 18 ส.ค. 2566 (ดูู 214)

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร... วันที่ 15 ส.ค. 2566 (ดูู 68)

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ... วันที่ 1 ส.ค. 2566 (ดูู 64)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง โดยนายจักรกฤษ  ศรีวะรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง มอบหมายให้ปลัด อบต.พร้อมด้วยผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทราม..... วันที่ 27 ก.ค. 2566 (ดูู 163)

ค่ายอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการค่ายอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 13-14 เดือน มิถุนายน 2566 สถาน ณ สำนักสงฆ์สวนพุทธธรรมาราม ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร . วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกให้แก่เด็กและเยาวชนตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย ส..... วันที่ 13 ก.ค. 2566 (ดูู 167)

โครงการส่งเสริมการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการส่งเสริมการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 . วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้ประกอบการ มีความรู้ ความเข้าใจทักษะด้านสุขอนามัย เป็นไปตามหลักสูตรการอบรมของกรมอนามัย รวมถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข..... วันที่ 29 มิ.ย. 2566 (ดูู 72)

โครงการเสริมสร้างความรู้และแนวทางป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 28 มิถุนาย 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง จัดโครงการเสริมสร้างความรู้และแนวทางป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร... วันที่ 28 มิ.ย. 2566 (ดูู 96)