องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายจักรกฤษ ศรีวะรมย์
นายก อบต.ห้วยแก้ง
เบอร์โทร : 0829263544


นายอุทัย อ่างแก้ว
รองนายก อบต.ห้วยแก้ง
เบอร์โทร : 0644494385


นายแสงจันทร์ วงษ์ศรีแก้ว
รองนายก อบต.ห้วยแก้ง
เบอร์โทร : 0910654171


นายอำพร มุละสีวะ
เลขานุการนายก อบต.ห้วยแก้ง
เบอร์โทร : 0910654171