องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 5

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
การจดทะเบียนพาณิชย์   31 ธ.ค. 2564 180
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   31 ธ.ค. 2564 198
การขออนุญาตดัดแปลงรื้อถอนอาคาร   31 ธ.ค. 2564 764
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินคนพิการ   31 ธ.ค. 2564 142
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินผู้สูงอายุ   31 ธ.ค. 2564 136
มาตรฐานการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง   5 มิ.ย. 2563 187