องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ว่าที่ ร.ท.มิตชานน สีเข็ม
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร : 0617935594


ว่าที่ ร.ท.มิตชานน สีเข็ม
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ


นางสาวใหม่ กาละจักร
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน