องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

สำนักปลัด


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นายภูมินทร์ กล้าหาญ
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 0909110010


นางมนันยา ผลจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาววิชชุลดา ทวิตชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


พ.จ.ต.ปัญญา ซองทอง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวศุภรดา มุละสีวะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายชัยนาท อรชร
พนักงานขับรถยนต์(ส่วนกลาง)


นายวิสิทธิ์ อินทนาม
พนักงานขับรถยนต์(กู้ชีพ)


นายบุญเริ่ม ศรีละโคตร
คนงานทั่วไป


นายไพฑูรย์ เชื้อคำเพ็ง
นักการภารโรง


นางปรวี มุละสีวะ
แม่บ้าน