องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

สำนักปลัด


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นายภูมินทร์ กล้าหาญ
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 0909110010


นางมนันยา ผลจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาววิชชุลดา ทวิตชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


พ.จ.ต.ปัญญา ซองทอง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวศุภรดา มุละสีวะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายชัยนาท อรชร
พนักงานขับรถยนต์(ส่วนกลาง)


นายวิสิทธิ์ อินทนาม
พนักงานขับรถยนต์(กู้ชีพ)


นายประสิทธิ์ คำแสง
พนักงานขับรถยนต์(รถน้ำอเนกประสงค์)


นายบุญเริ่ม ศรีละโคตร
คนงานทั่วไป


นายไพฑูรย์ เชื้อคำเพ็ง
นักการภารโรง


นางปรวี มุละสีวะ
แม่บ้าน