องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวสภาฯ : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 11

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 20 พ.ย. 2566 36
นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 19 ก.ค. 2566 110
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยมที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 19 ก.ค. 2566 103
ระเบียบวาระการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 19 ก.ค. 2566 111
ประชาสัมพันธ์การเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 18 ก.ค. 2566 117
แจ้งกำหนดวันเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 18 ก.ค. 2566 143
เรียกประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 25 เม.ย. 2566 159
กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และสมัยสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ.2567 13 ก.พ. 2566 185
เรียกประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 19 ม.ค. 2566 268
นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 16 ธ.ค. 2565 86
นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 6 ธ.ค. 2565 77
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 22 พ.ย. 2565 116
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเปิดประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 22 พ.ย. 2565 80
เรียกประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 18 ก.ค. 2565 190
ประกาศสภา อบต.ห้วยแก้ง เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา อบต.ห้วยแก้ง 8 มิ.ย. 2565 48
นัดประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 2 พ.ค. 2565 202
เรียกประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 18 เม.ย. 2565 244
กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยแรกของปี 2566 5 ม.ค. 2565 495
เรียกประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 4 ม.ค. 2565 248
นัดประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 4 ม.ค. 2565 288
นัดประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2564 13 ส.ค. 2564 314
นัดประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 6 ส.ค. 2564 276
ขอเชิญผู้บริหาร-พนักงานเข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2564 6 ส.ค. 2564 272
นัดประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 23 ก.ค. 2564 307
ขอเชิญกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2564 23 ก.ค. 2564 810
ขอเชิญผู้บริหาร-พนักงานเข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2564 23 ก.ค. 2564 288
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 12 ก.ค. 2564 315
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563 22 มิ.ย. 2564 193
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 22 มิ.ย. 2564 221
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554 22 มิ.ย. 2564 334