องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

เริ่มแล้ววันนี้ “ผ้าอ้อมผู้ใหญ่” สนับสนุน จาก สปสช


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: เริ่มแล้ววันนี้ “ผ้าอ้อมผู้ใหญ่” สนับสนุน จาก สปสช

เริ่มแล้ววันนี้ “ผ้าอ้อมผู้ใหญ่”  เพื่อคนไทยทุกสิทธิรักษา 

ประชาชนที่มีสิทธิ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่”  เพื่อคนไทยทุกสิทธิรักษา ไม่เกิน 3 ชิ้นต่อวัน
• ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง/ติดบ้าน/ติดเตียง (ค่า ADL น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6)
• ผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะ/อุจจาระไม่ได้ (ครอบคลุมผู้ป่วยรายเก่า/ใหม่ ทุกกลุ่มอายุ ทุกสิทธิการรักษา )

 โดย “งบกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ห้วยแก้ง”

1.วิธีการขอรับ (ใช้ที่อยู่ปัจจุบัน)
• แจ้งความประสงค์ได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกชุมชนอบอุ่น สำนักงานเขต โรงพยาบาลในระบบ สปสช.
• หน่วยบริการ สำนักงานเขต อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) สำรวจกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่

2.ประเมินกลุ่มเป้าหมายตามข้อบ่งชี้ที่กำหนด โดยพยาบาล/ผู้จัดการดูแล LTC/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

3. จัดทำโครงการเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนหรือคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต พิจารณาอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ
วันที่ : 26 ตุลาคม 2566   View : 32