องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 16

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน   4 เม.ย. 2566 41
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565   9 ธ.ค. 2565 56
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2565   9 ธ.ค. 2565 54
รายงานผลการนำแผนไปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ12 เดือน )   5 เม.ย. 2565 113
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน)   23 มี.ค. 2565 94
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ ( ITA ) พ.ศ. 2564   8 ก.ย. 2564 175
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต   11 พ.ค. 2564 163
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563 ( รอบ 12 เดือน )   1 ต.ค. 2563 112
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ งบประมาณประจำปี 2563 ( รอบ 12 เดือน )   1 ต.ค. 2563 105
ผลการนำแผนป้องกันทุจริต ฯ ไปสู่จังหวัด 2563 ( รอบ 12 เดือน )   1 ต.ค. 2563 167
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   29 ก.ย. 2563 126
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563   29 ก.ย. 2563 117
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ดำเนินการไตรมาส 1 - 4   17 มิ.ย. 2563 139
รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562   5 พ.ย. 2562 146