องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


ออนไลน์ : 4

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร วันที่ โหลด
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy   25 ธ.ค. 2566 25
รายงานการดำเนินการตามแบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   5 ต.ค. 2566 19
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy   8 ก.พ. 2566 81
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy   12 ม.ค. 2566 64
การประชุมมอบนโยบายและให้ความรู้เรื่อง นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่   12 ม.ค. 2566 70
นโยบายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมสำนักงาน สถานที่ทำงาน การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2564   6 ก.ย. 2564 208
วัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง   1 ก.ค. 2564 149
โครงการป้องกันและปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ 2564   1 เม.ย. 2564 111
โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกฯ ปี 2562   18 พ.ค. 2563 197