องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร


ออนไลน์ : 14

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร วันที่ โหลด
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง พนง.ขับรถยนต์(รถน้ำอเนกประสงค์)   29 ก.ย. 2566 174
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง พนง.ขับรถยนต์ (ส่วนกลาง)   29 ก.ย. 2566 113
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง พนง.ขับรถยนต์ (กู้ชีพ)   29 ก.ย. 2566 163
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ผช.จพง.ธุรการ   29 ก.ย. 2566 122
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ผช.นายช่างเขียนแบบ   29 ก.ย. 2566 107
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ผช.นายช่างไฟฟ้า   29 ก.ย. 2566 86
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ผช.นายช่างโยธา   29 ก.ย. 2566 128
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ผช.จพง.การเงินและบัญชี   29 ก.ย. 2566 162
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ผช.จพง.จัดเก็บรายได้   29 ก.ย. 2566 131
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง คนงาน   29 ก.ย. 2566 100
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง นักการ   29 ก.ย. 2566 108
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ผู้ดูแลเด็ก   29 ก.ย. 2566 79
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   12 ก.ย. 2566 111
หลักเกฑณ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566   22 ก.ย. 2565 173
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   7 ก.ย. 2564 206
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล .รอบการประเมินที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   28 เม.ย. 2564 322
ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563   9 มี.ค. 2563 113