องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ....


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ....

    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ได้ดำเนินการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .... เพื่อกำหนดวิธีการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนซึ่งเป็นต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของมลพิษทางน้ำก่อนที่จะมีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณไขมันที่ปนเปื้อนในน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ฯลฯ
    เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลและมีความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .... โดยอาศัยแนวทางตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง      จึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยมีรายละเอียด ปรากฏตามไฟล์ที่แนบนี้
1. ประกาศ  ฯ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .... (มีรายละเอียดกำหนดไว้ในประกาศ ฯ)
2. เอกสารแนบท้ายประกาศ ฯ
3. ร่างข้อบัญญัติ ฯ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ....
4. แบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
5. ระยะเวลารับฟังความคิดเห็น เริ่ม 16 - 30 กันยายน 2566
เปิดไฟล์
โพสโดย : สำนักปลัด   วันที่ : 15 กันยายน 2566   View : 47
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :