องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: การสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

*** หมายเหตุ ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดิการสังคม และ ผอ.กองการศึกษา ฯ รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เปิดไฟล์
วันที่ : 12 มกราคม 2566   View : 92