องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 11

หัวข้อกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy วันที่ ผู้ชม
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

*** หมายเหตุ ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดิการสังคม และ ผอ.กองการศึกษา ฯ รักษาราชการแทน ผอ.ก.....

12 ม.ค. 2566 91