องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ในเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวน เพิ่มเติม ฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ในเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวน เพิ่มเติม ฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566

เปิดไฟล์
วันที่ : 21 มีนาคม 2566   View : 98