องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 12

หัวข้อกิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม วันที่ ผู้ชม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ในเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวน เพิ่มเติม ฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566

...

21 มี.ค. 2566 98